Bilişim sürekli çözüm üretmeyi gerektiren bir gelişimdir.

Gizlilik Politikamız

KVKK Kapsamı ve Diğer Koruyucu Mevzuatı Dikkate Alıyoruz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

Göktürk Bilişim Teknolojileri İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. (“Şirket”), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10 maddesi uyarınca WEB sitemiz vasıtasıyla topladığımız kişisel bilgilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duymakta ve özengöstermekteyiz. Bu bilinçle sitemizden faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak toplanmasına, işlenmesine,paylaşılmasına/aktarılmasına, güvenli muhafaza edilmesine ve güvenli silinmesi/imha edilmesine önem göstermekteyiz.Bu kapsamda;

• Veri sorumlusunun kimliği,
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
• İlgili kişisel veri sahibi olarak haklarınız konusunda gerekli bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizde yer alan “Kariyer” başlığı altında yer alan formu doldurmak suretiyle kendi inisiyatifinizle tarafımıza adınız soyadınızı, elektronik posta adresinizi, iletmek istediğiniz konu ve mesajınızı, iletmektesiniz.Bu suretle tarafımıza aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz mesajınızın değerlendirilmesi, mesajınızda iletmiş olduğunuz hususlarda sizlerle iletişime geçilmesi, iletişim kurulmak istenen konulara ilişkin istatistikler oluşturulması amacıyla işlenmektedir.Web sitemizde yer alan “Kariyer Formu/İş Başvuru Formu” nu doldurmak suretiyle kendi inisiyatifinizle tarafımıza adınız soyadınızı, elektronik posta adresinizi, telefon numaranızı,ikamet ettiğiniz mahalle ve ilçeyi, eğitim durumunuzu, kullandığınız programları ve mesleki deneyimlerinizi iletmektesiniz. Bu suretle tarafımıza aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz,işe alım süreci, Şirketimize iletmiş olduğunuz mesajınızın değerlendirilmesi, mesajınızda iletmiş olduğunuz hususlarda sizlerle iletişime geçilmesi amacıyla işlenmektedir

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK’da yer alan temel ilkeler ile KVKK’nın 8 ve 9 maddelerine uygun olarak; Şirketimize iletmiş olduğunuz mesajlarınızı ve taleplerinizicevaplandırmak, sonuçlandırmak, sizlerle iletişime geçmek, işe alım amacıyladeğerlendirmek, için, işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilerle/şirketlerle, gerekirsehizmet verdiğimiz/vermeyi taahhüt ettiğimiz müşterilerimizle paylaşabilmektedir. Şirketimiz kişisel verileriniz aktarılması sürecinde KVKK’nın 8 ve 9 maddelerine uygun hareketetmekte ve verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli tedbirleri (maskeleme vs.)almaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Şirketimize ait https://www.gokturkbilisim.com.tr adresinde yer alan“İletişim Formu” ve “Kariyer Formu/İş Başvuru Formu” nu doldurmanız halinde doğrudan tarafınızdan elde etmektedir.Bu suretle elde edilen kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, iş başvurunuzu değerlendirmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirme metninin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve “Kişisel Verilerin Aktarılması” başlığı altında belirtilen amaçlarla aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11 maddesi uyarınca veri sahibi olarak her zaman kendinizle ilgili;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7 maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarınız bulunmaktadır

KVKK ve yürürlükte bulunan sair mevzuat gereği ilgili haklarınız kapsamında taleplerinizi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurup imzalayarak; Şirketimizin;Gen.Dr.Tevfik Sağlam cad.no:82/d K.ören/Ankara adresine şahsen, posta yoluyla veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Kurumsal Sistem Çözümü
58
2015 yılından itibaren
Çözüm Ortakları Üzerinden
3160+
Kayıtlı teknik servis müşterisi
Bireysel Müşteriler
980+
2013 Yılından İtibaren